ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
106 ซื้อชุดเครื่องฉายมัลติมีเดียพร้อมจอรับภาพและระบบสลับและกระจายสัญญาณภาพ จำนวน 2 ชุด ห้องประชุมชั้น 6 โซน A โซน B และห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 851,292.00 870,958.60 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด และราคาที่เสนอ 825,700.00 บาท บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด  825,700.00  เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - สัญญาเลขที่ ลงวันที่
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบรรจุภัณฑ์ชนิดซองสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากเห็ดที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,384.00 33,384.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ฟูลอินเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด เสนอเป็นเงิน 33,384 บาท บริษัท เพาเวอร์ฟูลอินเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด 33,384.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อการสอน E-Learning ในรูปแบบวิดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจอย คอนซัลแทนท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 50,000 บาท บริษัท เอ็นจอย คอนซัลแทนท์ จำกัด 50,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการสร้างโอกาสทางการตลาดในรูปแบบ Social Marketing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเศรษฐบุตร ศรีพิพัฒนกุล เสนอราคาเป็นเงิน 150,000 บาท นายเศรษฐบุตร ศรีพิพัฒนกุล 150,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
110 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อทำงานสนับสนุนด้านติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ อุตสาหกรรมชุมชน 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววัสณี ดอกบัว ราคาเสนอ 180,000 บาท นางสาววัสณี ดอกบัว 180,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิกานต์ เปรมกมล เสนอราคาเป็นเงิน 90,000 บาท นางสาวศิกานต์ เปรมกมล 90,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
112 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ 120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชุมพล สุริโย นายชุมพล สุริโย 120,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์พูลศิลป์ เสนอราคาเป็นเงิน 90,000 บาท นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์พูลศิลป์ 90,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
114 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและงบดำเนินงาน 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิพันธ์ ภู่เพ็ชร์ นายสิทธิพันธ์ ภู่เพ็ชร์ 180,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
115 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนาวัฒน์ เชี่ยวกิจ ราคาเสนอ 180,000 บาท นายธนาวัฒน์ เชี่ยวกิจ 180,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยศพร มีแก้ว เสนอราคาเป็นเงิน 90,000 บาท นางสาวยศพร มีแก้ว 90,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
117 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อทำงานด้านผลิตและพิมพ์เอกสารข้อมูลดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญญารัตน์ แป้นสุข นางสาวบุญญารัตน์ แป้นสุข 180,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายคิรายุ อภิมา เสนอราคาเป็นเงิน 90,000 บาท นายคิรายุ อภิมา 90,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 66,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์ สุขศรี เสนอราคาเป็นเงิน 66,000 บาท นายเสกสรรค์ สุขศรี 66,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 66,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชรินทร์ พลสว่าง เสนอเป็นเงิน 66,000 บาท นายชรินทร์ พลสว่าง 66,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -

Total : 8984