ประวัติหน่วยงาน

วันที่เผยแพร่ : 28/09/2016 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2536   เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2538  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2540 เพื่อสนองนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค  เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เป็นแกนกลางให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs  และวิสาหกิจชุมชน ในภูมิภาคโดยร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ