ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 กิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก 5,000,000.00 5,000,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด เสนอราคา ๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด 4,995,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาเลขที่ กอ.กสอ.2/2565 ลงวันที่ 30 พ.ย.64
2 จ้างดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG model (Agro Genius Productivity Coaching) โดยวิธีคัดเลือก 4,500,000.00 4,500,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ไรท์เวย์ แมนเนจเมนท์ จำกัด เสนอราคา ๔,๔๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท บริษัท ไรท์เวย์ แมนเนจเมนท์ จำกัด 4,492,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาจ้างเลขที่ กอ.กสอ.1/2565 ลงวันที่ 30 พ.ย.64
3 จ้างออกแบบ ตกแต่ง และดำเนินการกิจกรรมเผยแพร่ การให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ภายในงาน SMART SME EXPO ๒๐๒๑ 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัม จำกัด เสนอราคา 500,000 บาท บริษัท เซ็นทรัม จำกัด 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กอ.กสอ.13/2565 ลงวันที่ 29 พ.ย.64
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอรราคา 17,647.51 บ. บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 17,647.51 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กอ.กสอ.11/2565 ลงวันที่ 18 พ.ย.64
5 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 694,950.00 694,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รายชื่อตามแนบ รายชื่อตามแนบ 694,950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
6 กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ชู คอนซัลแทนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500,000 บาท บริษัท ชู คอนซัลแทนท์ จำกัด 1,500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด -
7 กิจกรรมเสริมสร้างการนำระบบการผลิตใหม่ใช้ควบคู่กับเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 1,050,000.00 1,050,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เทค ทูเก็ตเธอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,050,000 บาท บริษัท เทค ทูเก็ตเธอร์ จำกัด 1,050,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด -
8 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 7,811.00 7,811.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนลีฟ เทค จำกัด เสนอราคา 7,811บาท และบริษัท เดลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 8,881 บาท บริษัท กรีนลีฟ เทค จำกัด 7,811.00 เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.16/2565 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
9 กิจกรรมยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ออริจินส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 250,000 บาท บริษัท โกลบอล ออริจินส์ จำกัด 250,000.00 ราคาต่ำสุด และราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
10 กิจกรรมสัมมนา Virtual Gallery for Digital Marketing ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นูเอจ จำกัด ราคาที่เสนอ 500,000 บาท บริษัท นูเอจ จำกัด 500,000.00 ราคาต่ำสุด และราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
11 กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 325,000.00 325,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสิริพิชญ์ วรรณภาส ราคาที่เสนอ 325,000 บาท นางสิริพิชญ์ วรรณภาส 325,000.00 ราคาต่ำสุด และราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
12 จ้างจัดสัมมนาชี้แจงและเปิดตัวโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Creative Value Design in Circular Economy Fashion Lifestyle) จำนวน 1 งาน 230,000.00 230,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอเบิ้ลทู จำกัด เสนอราคา 230,000 บาท บริษัท อเบาท์ จำกัด เสนอราคา 254,660 บาท และ บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด เสนอราคา 256,800 บาท บริษัท วีเอเบิ้ลทู จำกัด 230,000.00 เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.15/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564
13 จ้างจัดสัมมนาชี้แจงและเปิดตัวโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Creative Value Design in Circular Economy Fashion Lifestyle) จำนวน 1 งาน 230,000.00 230,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอดับเบิ้ลทู จำกัด 230000 บริษัท วีเอดับเบิ้ลทู จำกัด 230,000.00 มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน เลขที่ 15/64 ลว 1 ธันวาคม 64
14 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ 12,000.00 11,085.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพล็อต จำกัด ราคาเสนอ 11,085.20 บาท บริษัท ไพล็อต จำกัด 11.00 เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู และแมลงสาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 14,000 บาท บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด 14,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -

Total : 8984