ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
8896 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - - วิธีสอบราคา บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคา 70,000  บาท บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 70,000  บาท 70000.00 ที่ปรึกษาเสนองานเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8897 สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง - - วิธีสอบราคา บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด  เสนอราคาเป็นเงิน 3,870 บาท บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด  เสนอราคาเป็นเงิน 3,870 บาท 3870.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8898 สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง - - วิธีสอบราคา บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด  เสนอราคาเป็นเงิน 3,870 บาท บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด  เสนอราคาเป็นเงิน 3,870 บาท 3870.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8899 ประกาศสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ - - ขายทอดตลาด ร้าน 108 พันเก้า เสนอราคาเป็นเงิน 20,000 บาท และ ร้านพรอำพันงานพิมพ์  เสนอราคาเป็นเงิน  50,000 บาท ร้าน 108 พันเก้า เสนอราคาเป็นเงิน 20,000 บาท และ ร้านพรอำพันงานพิมพ์  เสนอราคาเป็นเงิน  50,000 บาท 70000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8900 ประกาศสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ - - ขายทอดตลาด ร้าน 108 พันเก้า เสนอราคาเป็นเงิน 20,000 บาท และ ร้านพรอำพันงานพิมพ์  เสนอราคาเป็นเงิน  50,000 บาท ร้าน 108 พันเก้า เสนอราคาเป็นเงิน 20,000 บาท และ ร้านพรอำพันงานพิมพ์  เสนอราคาเป็นเงิน  50,000 บาท 70000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8901 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - - ยกเลิกประกาศ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 3,150  บาท บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 3,150  บาท 3150.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8902 ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ - - วิธีสอบราคา บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 3,150  บาท บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 3,150  บาท 3150.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8903 ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ - - วิธีสอบราคา บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียลซัพพลาย จำกัด  เสนอราคา 2,824.80  บาท บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียลซัพพลาย จำกัด  จำนวนเงิน 2,824.80  บาท 3000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8904 ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 - - วิธีสอบราคา บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียลซัพพลาย จำกัด  เสนอราคา 2,824.80  บาท บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียลซัพพลาย จำกัด  จำนวนเงิน 2,824.80  บาท 3000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8905 ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 - - วิธีสอบราคา ร้านปทิตตาเซอร์วิส  เสนอราคา 790  บาท ร้านปทิตตาเซอร์วิส จำนวนเงิน 790  บาท 790.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8906 ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC - - วิธีสอบราคา ร้านปทิตตาเซอร์วิส  เสนอราคา 790  บาท ร้านปทิตตาเซอร์วิส จำนวนเงิน 790  บาท 790.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8907 ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC - - วิธีสอบราคา นายเอกชัย ตนานุภาคย์  เสนอราคา 705  บาท นายเอกชัย ตนานุภาคย์  จำนวนเงิน 705  บาท 705.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8908 ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมลวดหนามชนิดหีบเพลงต่อเติมโรงงานเย็บผ้า - - วิธีสอบราคา นายเอกชัย ตนานุภาคย์  เสนอราคา 705  บาท นายเอกชัย ตนานุภาคย์  จำนวนเงิน 705  บาท 705.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8909 ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมลวดหนามชนิดหีบเพลงต่อเติมโรงงานเย็บผ้า - - วิธีสอบราคา มีผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายการ คือ ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์  เสนอราคา 600  บาท มีผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายการ คือ ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์  เสนอราคา 600  บาท 600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8910 ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมามหกรรมแสดงสินค้ายางพารา ครั้งที่ 3 - - วิธีอื่นๆ มีผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายการ คือ ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์  เสนอราคา 600  บาท มีผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายการ คือ ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์  เสนอราคา 600  บาท 600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -

Total : 8984