ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
46 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชุดแม่เหล็กล็อคประตู 5,999.00 5,999.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อะจีนิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด 5,999 บริษัท อะจีนิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด 5,999.00 ราคาอยู่ในวงเงินเงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2564 ลงวันที่ 17ส.ค.64
47 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 15,889.50 15,889.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีมส์ แอนด์โรลส์ จำกัด 15,889/บริษัท กลอเรียต้า จำกัด21,400/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีโอเอ21,524.12 บริษัท รีมส์ แอนด์โรลส์ จำกัด 15,889.50 ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2564 ลงวันที่ 2ก.ย.64
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 7,003.15 7,003.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.บี.เทรดดิ้ง จำกัด7,003.15บาท บริษัท วี.พี.บี.เทรดดิ้ง จำกัด 7,003.15 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2564 ลงวันที่ 6ก.ย.64
49 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 100,376.70 100,376.70 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวัสดิ์ 100,376.70/บริษัท คอมเมอร์เชียลเวิลธ์ จำกัด102,131.50/บริษัทมิติทัศน์ จำกัด103,276.40 ร้านศิริสวัสดิ์ 100,376.70 ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2564 ลงวันที่ 9ก.ย.64
50 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 16 รายการ 197,126.10 197,126.10 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวัสดิ์ 197,126.10/บริษัท คอมเมอร์เชียลเวิลธ์ จำกัด199,961.60/บริษัทมิติทัศน์ จำกัด202,946.90 ร้านศิริสวัสดิ์ 197,126.10 ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2564 ลงวันที่ 7ก.ย.64
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 6,987.10 6,987.10 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวัสดิ์ 6,987.10 ร้านศิริสวัสดิ์ 6,987.10 ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2564 ลงวันที่ 7ก.ย.64
52 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้อง) จำนวน 1 รายการ 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราโบล่า จำกัด36,000/TRAVEL ONE CLICK CO.,LTD.37,500/บริษัท แอทเจอร์นีย์ จำกัด37,900 บริษัท พาราโบล่า จำกัด 36,000.00 ราคาต่ำสุด ใบสั่ง่ซื้อเลขที่ 50/2564 ลงวันที่ 7ก.ย.64
53 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (Unido) 6,452.10 6,452.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด6,452.10 บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด 6,452.10 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2564 ลงวันที่ 14ก.ย.64
54 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 15,889.50 15,889.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีมส์ แอนด์โรลส์ จำกัด 15,889/บริษัท กลอเรียต้า จำกัด21,400/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีโอเอ21,524.12 บริษัท รีมส์ แอนด์โรลส์ จำกัด 15,889.50 ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2564 ลงวันที่ 15ก.ย.64
55 ซื้อ Logitech C505e Webcam 38,520.00 38,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิกซ์ โซลูชั่น จำกัด38,520/PT Automation (Thailand)Co.,LTD.41,730/บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่น จำกัด43,335 บริษัท อินฟินิกซ์ โซลูชั่น จำกัด 38,520.00 ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2564 ลงวันที่ 17ก.ย.64
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 12,520.07 12,520.07 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวัสดิ์ 12,520.07/บริษัท คอมเมอร์เชียลเวิลธ์ จำกัด12,930.95/บริษัทมิติทัศน์ จำกัด13,103.22 ร้านศิริสวัสดิ์ 12,520.07 ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่54/2564 ลงวันที่ 22ก.ย.64
57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ iPad (Unido) 24,289.00 24,289.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 108 โอเอ จำกัด 24,289 บาท บริษัท 108 โอเอ จำกัด 24,289.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2564 ลงวันที่ 23ก.ย.64
58 ซื้อครุภัณฑ์ TV (Unido) 22,470.00 22,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์ไลฟ์ จำกัด 22,470 บาท บริษัท ไวส์ไลฟ์ จำกัด 22,470.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2564 ลงวันที่ 27ก.ย.64
59 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน (1ต.ค.63-31ธ.ค.63) จำนวน 5 อัตรา 225,000.00 225,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปิยมน วรรณาวชิราศิริ 45,000/นายสุรัตน์ แก้วมณีพันธ์45,000 /นางสาวนริศรา ภูเขียว 45,000/นางสาวปาลิตา เกศนาคินทร์ 45,000/ นางสรินทร์รัชต์ เกตุขาว 45,000 นางสาวปิยมน วรรณาวิชราศิริ/นายสุรัตน์ แก้วมณีพันธ์ /นางสาวนริศรา ภูเขียว /นางสาวปาลิตา เกศนาคินทร์/ นางสรินทร์รัชต์ เกตุขาว 225,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2564,2/2564,3/2564,4/2564,5/2564 ลงวันที่ 22ต.ค.63
60 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน (1ม.ค.-30ก.ย.) จำนวน 5 อัตรา 675,000.00 675,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปิยมน วรรณาวชิราศิริ 135,000/นายสุรัตน์ แก้วมณีพันธ์135,000 /นางสาวนริศรา ภูเขียว 135,000/นางสาวปาลิตา เกศนาคินทร์ 135,000/ นางสรินทร์รัชต์ เกตุขาว 135,000 นางสาวปิยมน วรรณาวิชราศิริ/นายสุรัตน์ แก้วมณีพันธ์ /นางสาวนริศรา ภูเขียว /นางสาวปาลิตา เกศนาคินทร์/ นางสรินทร์รัชต์ เกตุขาว 675,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2564,16/2564,17/2564,18/2564,19/2564 ลงวันที่ 30ธ.ค.63

Total : 8984