ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการ กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ภายใต้โครงการ 3.3-7 การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC-ชุมชน) วงเงินงบประมาณ 250,000.00 บาท

จ้างเหมาบริการ กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ภายใต้โครงการ 3.3-7 การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC-ชุมชน) งปม 250,000 บาท

ลงเมื่อวันที่ 02/09/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10