ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการ กิจกรรมนำความร้อนจากหม้อไอน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ 3.1-2 พัฒนาเครือข่ายเกษตรอุตสาหกรรม วงเงินงบประมาณ 288,000.00 บาท

จ้างเหมาบริการ กิจกรรมนำความร้อนจากหม้อไอน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ 3.1-2 พัฒนาเครือข่ายเกษตรอุตสาหกรรม งปม 288,000 บาท

ลงเมื่อวันที่ 01/09/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10