ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการ กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้โครงการ 11.1-1 โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องสุขภาพ วงเงินงบประมาณ 140,000.00 บาท

จ้างเหมาบริการ กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้โครงการ 11.1-1 โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องสุขภาพ งบประมาณ 140,000 บาท

ลงเมื่อวันที่ 28/05/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10