ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการ กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ : 3.1-1 การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร วงเงินงบประมาณ 250,000.00 บาท

จ้างเหมาบริการ กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ : 3.1-1 การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร วงเงิน 250.000 บาท

ลงเมื่อวันที่ 27/01/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10