เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center:ITC4.0)

วันที่เผยแพร่ : 15/03/2019 | เผยแพร่โดย : GITTT

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพสุ โลหารชุน) ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center:ITC4.0)
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (นายจารุพันธุ์ จารโยภาส, นายภาสรกร ชัยรัตน์) เลขานุการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (นายเจตนิพิฐ รอดภัย) และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวิชวุทย์ จินโต) กล่าวต้อนรับ และ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์) กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center) หรือ ศูนย์ ITC 4.0 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 9 มาตราการพิเศษเพื่อการขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ 4.0 เเพื่อผลักดันและกระตุ้นให้ SMEs วิสาหกิจชุมชน เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง จามารถดำเนินการผลิตไปจนกระทั่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเชื่อมโยงด้านการตลาด (Matching) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่เพื่อให้ SMEs มีความพร้อมและมีศักยภาพ ก้าวสู่การเป็น (SMART SMEs) ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเข้าสู่วิสาหกิจชุมชนสมัยใหม่ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ