ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
61 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ต.ค.64-ก.ย.65) จำนวน 4 อัตรา 720,000.00 720,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ แก้วมณีพันธ์180,000 /นางสาวนริศรา ภูเขียว 180,000/นางสาวปาลิตา เกศนาคินทร์ 180,000/ นางสรินทร์รัชต์ เกตุขาว 180,000 นายสุรัตน์ แก้วมณีพันธ์ /นางสาวนริศรา ภูเขียว /นางสาวปาลิตา เกศนาคินทร์/ นางสรินทร์รัชต์ เกตุขาว 720,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2565,5/2565,6/2565,7/2565 ลงวันที่ 19ต.ค.64
62 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือน (ต.ค.64-ก.ย.65) 48,000.00 48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส จำกัด 48,000 บาท บริษัท ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส จำกัด 48,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ (กท.)1/2565 ลงวันที่ 1พ.ย.64
63 จัดซื้อค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนสำหรับผู้บริหาร 5 หมายเลข (ต.ค.64-ก.ย.65) 84,000.00 84,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 84,000 บาท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 84,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 19ต.ค.64
64 จัดซื้อครุภัณฑ์ Smartphone จำนวน 1 รายการ (Unido) 11,235.00 11,235.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จำกัด 11,235 บาท บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จำกัด 11,235.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 4ต.ค.64
65 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (Unido) 5,564.00 5,564.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จำกัด 5,564บาท บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จำกัด 5,564.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 5ต.ค.64
66 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (Unido) 23,540.00 23,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ พี เอ็น ซัพพลาย จำกัด 23,540 บาท บริษัท เจ พี เอ็น ซัพพลาย จำกัด 23,540.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 19ต.ค.64
67 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Unido) จำนวน 1 รายการ 12,722.30 12,722.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จำกัด 12,722.30 บาท บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จำกัด 12,722.30 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2565 ลงวันที่ 3พ.ย.64
68 กิจกรรมอบรมออนไลน์การประยุกต์ใช้ดิจิทัล 337,050.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัว เอ็มเคที จำกัด 337,050บาท/บริษัท วิวิค โปรดักชั่น จำกัด 365,940บาท/บริษัท ซิยเซียลี่ยัวส์ จำกัด 374,500บาท บริษัท ยัว เอ็มเคที จำกัด 337,050.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 26ต.ค.2564
69 กิจกรรมอบรมออนไลน์การประยุกต์ใช้ดิจิทัล 337,050.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัว เอ็มเคที จำกัด 337,050บาท/บริษัท วิวิค โปรดักชั่น จำกัด 365,940บาท/บริษัท ซิยเซียลี่ยัวส์ จำกัด 374,500บาท บริษัท ยัว เอ็มเคที จำกัด 337,050.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 26ต.ค.2564
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,900.00 165,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทไอดิน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 165,900 บาท บริษัท ไทไอดิน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 165,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบแห้งแบบถาดหมุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 305,000.00 305,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 305,000 บาท บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอรี่ จำกัด 305,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซีลสุญญากาศ แบบ ๒ ห้องซีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เอส.เอช.แพ็คกิ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 149,800 บาท บริษัท ดี.เอส.เอช.แพ็คกิ้ง จำกัด 149,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
73 ซื้อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ ผอ.กอง ฯ และ ผอ.กลุ่ม ฯ 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอราคา 36,000. บาท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 36,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ. 1/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
74 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง 24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาเสนอ 24,000 บาท. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 24.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ กอ.กสอ.2/2565 ลงวันที่ 18 ต.ค.64
75 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 100,500.00 100,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวนเงิน 100,500  บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน) บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด  100,500.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -

Total : 8984