ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการ ภายใต้ 11.1-1 โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ วงเงินงบประมาณ 253,750.00 บาท

จ้างเหมาบริการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการ ภายใต้ 11.1-1 โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ งบม. 253,750 บาท

ลงเมื่อวันที่ 31/08/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10