ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ ๑๑.๑-๑ การยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ วงเงินงบประมาณ 108,750.00 บาท

จ้างเหมาบริการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ ๑๑.๑-๑ การยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ   งบประมาณ 108,750 บาท

ลงเมื่อวันที่ 04/06/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10