ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 600,000.00 บาท

จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน 600,000 บาท

ลงเมื่อวันที่ 16/02/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10