ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(IOT Embedded Technology) วงเงินงบประมาณ 360,000.00 บาท

จ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(IOT Embedded Technology) วงเงิน 360,000.-บาท

ลงเมื่อวันที่ 20/01/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10