ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

วันที่เผยแพร่ : 13/11/2017 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ